t
Danielius vardadienį švenčia liepos 21 dieną
hebrajų (senovės žydų): "dievas mano teisėjas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Danielius

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t