t
Augusta vardadienį švenčia rugpjūčio 3 dieną
lotynų: "didžiai garbingas, didingas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Augusta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t