t
Alma vardadienį švenčia balandžio 8 dieną
lotynų: "maitinanti, -is; palaimą teikianti, -is"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Alma

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t